© 2018 by CEI Aviation and Logistics Company Limited

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

บริการขนส่งสินค้าทางบก

บริษัท ซีอีไอ เอวิเอชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเน้น การบริการ และ ความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์มากหว่า 10 ปี

บริการของเรา

- บริการรถขนส่งขนาดใหญ่ภายในประเทศ
- บริการรถขนส่งข้ามแดน
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศสิงคโปร์
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศ มาเลเซีย
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศลาว
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศจีน
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศพม่า
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศกัมพูชา
      o ประเทศไทย ไป/มาจาก ประเทศเวียดนาม
- รบบบติดตามรถขนส่ง (GPS)
- บริการอื่น ๆ

1/3